پارک آبی بادی کودکان مارینا

در ساحل هتل مارینا کیش یک پارک بادی وجود دارد با این تفاوت که این پارک بادی روی آب است در حقیقت پارک آبی بادی ترکیبی از هر دو است کودکان  همزمان اینکه روی بخشهای مختلف پارک بادی بالا و پایین می پرند توی آب هم پرت می شوند البته در این بخش ساحل عمق آب بسیار کم است و اصل افتادن در آب نگران کننده نیست تفریح یک ساعته ای که بعد از آن به سختی می توانید کودکانتان را راضی کنید زمان شما تمام شده.